ACTA issues

O spektre vpolne nepreryvnykh operatorov, analiticheski zavisyashchikh ot parametra, k lineinykh topologicheskikh prostranstvakh

D. F. Kharazov

Acta Sci. Math. (Szeged) 23:1-2(1962), 38-45
4063/2009