ACTA issues

O tozhdestve L. B. Redei dlya polinomov Lagerra

O. V. Viskov

Acta Sci. Math. (Szeged) 39:1-2(1977), 27-28
4717/2009